Ogólne warunki biznesowe ( OWB )

DWarunki musimy publikować oraz Pani/Pan musi je zaakceptować. Przed możliwością użycia naszych usług , musi Pani/Pan zrozumieć warunki, przeczytać i zgodzić się z nimi.

1. ZAKRES STOSOWANIA

1.1 Przedmiot umowy

Przedmiotem tych OWB jest stosunek prawny między CVspot GmbH i obserwatorem tej oferty internetowej ( poniższy " użytkownik" ) dotyczący wszystkich oferowanych usług i produktów CVspot GmbH. Te OWB dotyczą publikacji profilu wraz z tłumaczeniem i dostępem do bazy danych.

1.2 VZawarcie umowy

Zgoda na te OWB nastąpi domyślnie lub wyraźnie poprzez założenie jednego potwierdzonego zlecenia, przez korzystanie z oferowanych przez CVspot GmbH usług i produktów lub przez wpłatę.

1.3 Elementy umowne

Integralnymi elementami tej umowy są obowiązujące podczas wykorzystania jednej usługi lub produktu opublikowane opisy tych produktów.

W sprawach dotyczących ochrony danych obowiązuje każdorazowo aktualna wydana/publikowana wersja , która widnieje na stronie internetowej CVspot GmbH , opublikowane przepisy o ochronie danych osobowych.

2. Korzyści

2.1 Usługi

Aktualny wykaz usług znajduje się na stronie internetowej CVspot GmbH.

3. Korzystanie z oferowanych usług

3.1 Tworzenie profili

Osoby poszukujące pracy zgadzają się podać swoje dane i wyrażają zgodę , żeby ich profil na platformie CVspot GmbH. był dostępny również dla innych użytkowników (pracodawcy, pośrednicy pracy).

Błędne lub nie pokazywanie profilu lub umieszczenie go na innej niż uzgodnionej lokalizacji nie upoważnia do jakichkolwiek żądań przeciwko CVspot GmbH.

3.2 Korzystanie z usług

Użytkownik sam jest odpowiedzialny za treści swoich profili. On zapewnia prawidłowość i aktualność swoich informacji w nich zawartych. Profile nie mogą skrzywdzić praw własności intelektualnej należących do osób trzecich, praw osobistych lub innych praw osób trzecich. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować żadnych bezprawnych treści poprzez platformę CVspot GmbH.

CVspot GmbH zastrzega sobie prawo do usunięcia takich ofert bez ostrzeżenia i uzasadnienia i zablokowanie dostępności.

3.3 Przestrzeganie przepisów

Użytkownik zapewnia, że wykorzysta platformę CVspot Sp.o.o. tylko i całkowicie zgodnie z wszystkimi obowiązującymi wymogami prawnymi.

4. OFERTA OSÓB TRZECICH

CVspot GmbH publikuje na swojej platformie również ofertę osób trzecich oraz/lub linki do ofert lub do stron internetowych osób trzecich. CVspot GmbH nie jest odpowiedzialne za oferty trzeciej osoby a także za treści strony internetowej trzeciej osoby, ponadto wyklucza wszelką odpowiedzialność w związku z tymi ofertami lub zawartością strony internetowej osoby trzeciej.

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

5.1 Odpowiedzialność CVspot GmbH

Profile dostępne na platformach CVspot GmbH pochodzą od każdorazowego użytkownika, więc CVspot GmbH nie daje żadnej gwarancji i nie bierze odpowiedzialności za poprawność lub kompletność danych. Każda odpowiedzialność CVspot GmbH w przypadku nieautoryzowanego wykorzystywania przez osobę trzecią jest wyraźnie wykluczona. CVspot GmbH również nie daje żadnej gwarancji sukcesu zatrudnienia lub udostępnienia profilu. W każdym przypadku każda odpowiedzialność CVspot Gmbh jest oraniczona do przypadków działań niezgodnych z prawem. lub wynikających z zaniedbania. Jakakolwiek odpowiedzialność za pośrednie szkody lub szkody następcze jest wykluczona.

5.2 Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik odpowiada za legalność, poprawność i kompletność do publikowania na platformie CVspot Sp.o.o. udostępnione także za wprowadzanie treśći. On jest odpowiedzialny za dokładne i poufne przechowywanie danych użytkownika (szczególnie login i hasło) jak również za wszelkie aktywności ralizowane z jego dostępu. Użytkownik odpowiada przed CVspot GmbH niezależnie czy z jednego winy wszelkie w związku ze złamaniem tych OWB lub innych elementów umowy spowodowane szkody i koszty i zwalnia CVspot GmbH od pełnej odpowiedzialności i od wszelkiej należności, które osoba trzecia na skutek jego użytkowania platformy CVspot GmbH może wnosić. Szkody które byłyby do zaspokojenia obejmują również odpowiednie koszty działań prawnych. CVspot GmbH niezwłocznie informuje użytkownika o zgłoszoniu takich roszczeń przez osobę trzecią.

6. RÓŻNE PRZEPISY

6.1 Miejsce wypełnienia

Miejscem wypełnienia wszelkich usług świadczonych ze strony CVspot GmbH jest miejsce działalności CVspot GmbH.

6.2 Zmiana warunki umów

CVspot GmbH zastrzega sobie zmienić te OWB w każdej chwili .Między użytkownikiem i CVspot GmbH uważa się za obowiązującą odpowiednio aktualną opublikowaną wersję tych OWB , które znajdują się na stronie internetowej CVspot. CVspot GmbH wcześniej będzie informował użytkownika o zmianie tych OWB na stronie internetowej lub w inny właściwy sposób.

6.3 Zmiana usług

CVspot GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany usług w każdej chwili bez ostrzeżenia i uzasadnienia lub te usługi zupełnie lub częściowo wyłączyć. Taka zmiana lub wyłączenie usługi lub usług nie upoważniają użytkownika do zgłaszania roszczeń przeciwko CVspot GmbH. CVspot GmbH będzie się starać, przy istotnej zmianie lub zatrzymaniu usługi, przedstawić użytkownikom równorzędną ofertę.

6.4 Obowiązujące prawo i sąd właściwy

Dla tych OWB i innych składników umowy a także dla całych wynikających lub związanych ze stosunkami umowy między CVspot GmbH i użytkownikiem pojawiających się sporów stosuje się tylko i wyłącznie materialne prawo szwajcarskie. Jedyny sąd właściwy stanowią j sądy zwyczajne w siedzibie CVspot GmbH, przy czym CVspot GmbH. dodatkowo ma prawo pozwać użytkownika również na jego terytorium.